Splendid-life

Algemene voorwaarden vof Splendid-life

Artikel 1 Definities en werking

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer/cursist/student/particulier: Natuurlijk persoon die zich voor een

door Splendid georganiseerde opleiding, cursus, lezing, reis of excursie heeft

ingeschreven.

Activiteit: een opleiding, cursus, lezing, reis of excursie door Splendid

georganiseerd.

Organisatie: Rechtspersoon die één of meer individuele sessies, reis of

opleiding bij Splendid inkoopt.

Kosten: De vergoeding die de deelnemer of organisatie aan Splendid

verschuldigd is. Deze kosten staan vermeld op de website bij het betreffende

onderdeel.

Overeenkomst: Dit betreft het ingevulde inschrijfformulier op basis van de

gegevens bij het te volgen onderdeel op de site en wordt bevestigd met een

factuur waarin de diensten worden gepreciseerd.

Splendid (of Splendid-life): de vennootschap onder firma Splendid-life,

gevestigd te Austerlitz (KvK 61276642).

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

tussen Splendid-life en studenten en/of deelnemers van opleidingen,

cursussen en excursies, met uitzondering van georganiseerde reizen.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien dat is

overeengekomen.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

1. Splendid heeft het recht om een activiteit te annuleren of deelname aan de

activiteit te weigeren, onder meer wanneer het minimale aantal deelnemers

niet wordt gehaald.

2. Splendid kan besluiten om een student of deelnemer niet toe te laten tot een

activiteit als zij denkt dat deze persoon niet tot de doelgroep behoort.

Hiertegen is geen beroep of bezwaar mogelijk.

3. Splendid heeft het recht om bepaalde werkzaamheden (inhuur andere

activiteiten of invallen) te laten verrichten door derden.

4. Alle informatie die door deelnemers of studenten aan Splendid wordt verstrekt,

wordt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 3 Inschrijving en plaatsing

1. De particulier schrijft zich als student of deelnemer in voor de volledige

activiteit.

2. De particulier is als student of deelnemer definitief ingeschreven voor een

activiteit wanneer het inschrijfformulier op de website is ingevuld en

verzonden. Na inschrijving heeft de student/deelnemer een herroepingsrecht

gedurende 14 dagen waarbinnen hij zijn inschrijving zonder opgave van

redenen kan annuleren.

3. Bij inschrijving van een cursus, opleiding is een aanbetaling van een vast

bedrag verschuldigd. Wanneer de cursus, opleiding niet doorgaat of wanneer

de particulier de inschrijving tijdig als bedoeld in het vorige lid annuleert, wordt

dit bedrag terug gestort.

4. De deelnemer ontvangt een factuur als Splendid kan garanderen dat de

activiteit ook werkelijk doorgaat. Op dat moment gaat de betalingsverplichting

in.

5. Voor bepaalde activiteiten (Opleiding Conscious People en Master Conscious

People) heeft de student de keuze tussen periodieke betaling of betaling

ineens met korting.

6. Bij in gebreke blijven van betaling van de kosten, is Splendid gerechtigd de

plaatsing op te schorten en kan de student of deelnemer de toegang worden

ontzegd. In alle gevallen blijft de betalingsverplichting bestaan.

7. Indien een deelnemer zich inschrijft voor de Opleiding Conscious People of

voor de Master Conscious People zal een toelatingsprocedure in de vorm van

een intake worden gevolgd. Na succesvolle afronding van de intake en

bevestiging van de deelnemer, bevestigt Splendid van haar kant de

inschrijving.

8. Bij een overeenkomst met een organisatie, instelling of bedrijf vindt vooraf een

intake plaats. Op basis hiervan wordt een offerte opgemaakt. Daarin wordt

opgenomen: aantal deelnemers, omvang van het project, inhoud van het

project, doelstelling van het project, kosten, evaluatie van het project. Na

ondertekening van de offerte door beide partijen of door acceptatie van de

offerte door de organisatie komt een overeenkomst tot stand en wordt tot

vaststelling, planning en uitvoering overgegaan.

Artikel 4 Annulering van de overeenkomst

1. Annulering door een student of deelnemer kan tot uiterlijk 14 dagen voor

aanvang van de activiteit kosteloos geschieden, mits schriftelijk. Bij annulering

tussen 14 dagen en de start van de cursus of activiteit geldt een

betalingsverplichting ter hoogte van 20% van de totale afgesproken prijs.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de activiteit door de deelnemer is de

deelnemer het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

3. Wanneer een deelnemer op advies van de directie van Splendid de

opleiding/cursus beëindigt, kan de directie van Splendid besluiten deze

betalingsvoorwaarden te versoepelen.

4. Bij annulering van een individuele afspraak, 48 uur of minder voor aanvang

van de afspraak, is de deelnemer aan Splendid een bedrag gelijk aan het

consulttarief verschuldigd.

Artikel 5 Betaling Algemeen

1. Bij de opleidingen, cursussen, excursies en reizen zijn alle kosten en

voorwaarden zoals genoemd in de desbetreffende verschafte informatie op de

website en in brochures voor beide partijen bindend.

2. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat

enigerlei ingebrekestelling is vereist. Buitengerechtelijke kosten die Splendid

moet maken om haar vordering(en) te innen komen voor rekening van de

deelnemer/student. Daarbij gelden de tarieven die zijn vastgesteld bij

algemene maatregel van bestuur ter uitoefening van art. 6:96 BW.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

1. Alle informatie die door of over deelnemers of studenten verstrekt wordt,

vooraf of tijdens activiteiten, en waarvan verwacht kan worden dat deze

vertrouwelijk van aard is, wordt door Splendid als vertrouwelijk behandeld.

2. Deelnemers of studenten dienen informatie die door mede-deelnemers of –

studenten wordt verstrekt ook als vertrouwelijk te behandelen. Wat binnen een

les wordt besproken, blijft binnen de lesruimte.

3. Docenten van Splendid-life zorgen voor een veilige leeromgeving.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

1. Bij de opleidingen zijn de inspanningsverplichtingen voor beide partijen

bindend, welke genoemd worden in de informatie op de website van de

opleiding waaraan de student deelneemt.

2. Bij het succesvol afronden van de opleidingen ontvangt de deelnemer een

diploma.

3. Nieuwe docenten conformeren zich aan deze algemene voorwaarden van

Splendid-life.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De student of deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of zij/hij de

lichamelijk of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de activiteit te

volgen. Splendid is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van

het ontbreken van die geschiktheid. De student of deelnemer vrijwaart

Splendid voor eventuele aansprakelijkheid van derden, waaronder inbegrepen

(maar niet daartoe beperkt) medeleerlingen.

2. Splendid is alleen aansprakelijkheid tegenover de student of deelnemer voor

ontstane schade als gevolg van een aan Splendid toerekenbare tekortkoming

bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar

slechts tot ten hoogste het bedrag dat door haar

aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en op voorwaarde dat de verzekeraar

tot uitbetaling overgaat.

3. Splendid is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk

letsel, die ontstaat tijdens of na activiteiten van Splendid.

4. Splendid is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van

eigendommen van studenten of deelnemers of anderszins door hen

meegebrachte materialen gedurende een activiteit of anderszins verblijf in de

(les)lokalen van Splendid.

5. De aansprakelijkheid van Splendid is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het

bedrag dat de deelnemer heeft betaald voor de activiteit.

Artikel 9 Klachtenregeling

1. Klachten kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend bij:

Splendid-life

t.a.v. de directie

Marmontweg 2A

3711 BJ Austerlitz

E-mail: [email protected]

2. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk of per mail bevestigd aan de

indiener.

3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de

directie.

4. Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld.

5. Binnen twee weken wordt een schriftelijke reactie op de klacht gegeven.

Indien de klacht hiermee niet naar tevredenheid is afgehandeld, zal in eerste

instantie nog steeds onderling een oplossing worden nagestreefd tenzij meer

dan 2 maanden zijn verstreken na de indiening van de klacht.

6. Komen Splendid en de indiener er niet uit, dan heeft de indiener een

beroepsmogelijkheid. In dat geval kan op verzoek van de indiener de klacht

worden doorgestuurd aan mr. Ph.A. de Koningh, die vervolgens onafhankelijk

voor beide partijen zal oordelen. Deze uitspraak is bindend.

7. Klachten worden geregistreerd en voor een periode van 2 jaar bewaard

Artikel 10 Copyright

Het copyright op alle uitgegeven leermiddelen berust te allen tijden bij Splendid-life. Materiaal mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Splendid-life
t.a.v. de directie
Marmontweg 2A
3711 BJ Austerlitz

E-mail: [email protected]

< Terug naar overzicht